• بسته اطلاع رسانی معاینات بالینی

   مراجعین محترم
   با سلام و احترام، مجموعه حاضر برای اطلاع رسانی از شرایط، نحوه ومراحل ارایه خدمات در
   حوزه معاینات بالینی ادارات پزشکی قانونی استان قزوین تدوین گردیده است. امید است با
   ارائه اطلاعات بیشتر و آشنایی بیشتر شما با فرایند ارایه خدمات پزشکی قانونی، موجبات
   افزایش رضایت مندی شما را فراهم نماییم.

   خدمات و زیر خدمات حوزه معاینات بالینی:

   1-اظهارنظرکارشناسی درحوزه معاینات بالینی (16061553000)

   2-اظهارنظر کارشناسی درحوزه معاینات بالینی نوع A (12031553100)

   3- اظهارنظر کارشناسی درحوزه معاینات بالینی نوع B (12031553101)

   4- اظهارنظر کارشناسی درحوزه معاینات بالینی نوع C (12031553102)

   5-صدورمجوزسقط جنین درمانی (فقط مرکز استان) (12031558103)

   فایل پیوست