FA | EN | AR
سه شنبه ٠٤ مهر ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 140
جمع بازديدها تاكنون: 574682
 1850 بازدید

آمار متوفیات و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان قزوین طی سال 1388 به تفکیک ماه


آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان قزوین در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان قزوین در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار ناشی از گازگرفتگی استان قزوین در سال 1388 به تفکیک ماه 


ارایه خدمات دادپزشک قزوین

100

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: قزوين، انتهاي بلوار دانشگاه بين الملل امام خميني (ره) (خ نوروزيان)، پشت صدا و سيما، مجتمع ادارات پونك، خيابان شهدای حج
تلفن: 33652181، دورنگار: 33652182،
پیام کوتاه: 30005006001401