• فهرست مطالب "معاینات"

      نمودار گردش کار/ فرآیندها و مدارک لازم معاینات

      منظور از معاینات، همه معاینات پزشکی مراجعین پرونده های مختلف از قبیل نزاع، تصادفات، حوادث کار و ... است که فرد با مراجعه در مراکز پزشکی قانونی توسط ...