• فهرست مطالب "تشریح"

      فرایندها، مدارک لازم و متوسط زمان امور تشریح و صحنه جرم

      در این پست، نمودار فرایند کاری، مدارک مورد نیاز و متوسط زمان رسیدگی به امور معاینه جسد و صدور جواز دفن را بخوانید.