• سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
   ردیفسوال
   1 *جنسیت
   2 *سن
   3 *تحصیلات
   4 *شغل
   5 *برای دریافت چه خدمتی مراجعه کرده اید؟
   6 *نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
   7 *نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
   8 *انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
   9نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
   10 *امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
   11 *به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
   12 *راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها
   13 *دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
   14 *تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
   15 *تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت
   16 *میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
   17 *دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
   18 *ارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چندباره اطلاعات) به واحدهای مختلف
   19 *احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
   20 *احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
   21نام و نام خانوادگی
   22شماره تماس
   کد امنیتی: *
  • طبقه بندی