• مشخصات خدمت

   بسمه تعالی

   فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1

   1-عنوان خدمت: اظهار نظر کارشناسی در حوزه آزمایشگاه های پزشکی قانونی شامل:

   (1-انجام آزمایشات مربوط به تعیین علت فوت، 2- انجام آزمایشات مربوط به افراد سرپایی، 3- پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی(


   2- شناسه خدمت 16061556000

   ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

   3- ارائه دهنده خدمت

   نام دستگاه اجرایی: سازمان پزشکی قانونی کشور

   نام دستگاه مادر: قوه قضائیه

   4- مشخصات خدمت

   شرح خدمت

   .

   نوع خدمت

   خدمت به شهروندان (G2C)

   خدمت به کسب و کار(G2B)

   خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

   نوع مخاطبین

   سازمانهای دولتی

   ماهیت خدمت   حاکمیتی

   تصدی گری

   سطح خدمت

   ملی   منطقه ای

   استانی

   شهری

   روستایی

   رویداد مرتبط با:

   تولد

   آموزش

   سلامت

   مالیات

   کسب و کار

   تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

   تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

   مدارک و گواهینامه­ها

   وفات

   سایر

   نحوه آغاز خدمت

   تقاضای گیرنده خدمت

   فرارسیدن زمانی مشخص

   رخداد رویدادی مشخص

   تشخیص دستگاه

   سایر: ...

   مدارک لازم برای انجام خدمت


   قوانین و مقررات بالادستی


   5- جزییات خدمت

   آمار تعداد خدمت گیرندگان   خدمت گیرندگان در: ماه فصل سال

   متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

   -

   تواتر

   یکبار برای همیشه


   . . . بار در: ماه فصل سال

   تعدادبار مراجعه حضوری

   بسته به نوع استعلام درخواستی متفاوت است

   هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

   مبلغ(مبالغ)

   شماره حساب (های) بانکی

   پرداخت بصورت الکترونیک


   مطابق با تعرفه خدمات سازمان

   2171241352006   . . .
   6- نحوه دسترسی به خدمت

   آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

   www.

   نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:


   مراحل خدمت

   نوع ارائه

   رسانه ارتباطی خدمت

   در مرحله اطلاع رسانی خدمت

   الکترونیکی


   اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

   پست الکترونیک ارسال پستی

   تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه

   سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

   ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

   مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

   در مرحله درخواست خدمت

   الکترونیکی


   اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

   پست الکترونیک ارسال پستی

   تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه

   دفاتر پیشخوان

   شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

   سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

   ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

   مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

   مرحله تولید خدمت

   (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

   الکترونیکی


   اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

   پست الکترونیک سایر(از طریق نرم افزار اتوماسیون تخصصی سازمان)

   غیرالکترونیکی

   ذکر ضرورت مراجعه حضوری


   درمرحله ارائه خدمت

   الکترونیکی


   اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

   پست الکترونیک ارسال پستی

   تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه

   دفاتر پیشخوان

   شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

   سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

   ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

   مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

   7- ارتباط خدمت باسایرسامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

   نام سامانه های دیگر

   فیلدهای موردتبادل   استعلام الکترونیکی

   استعلام غیر الکترونیکی

   برخط

   online

   دسته­ای (Batch)

   نرم افزار اتوماسیون تخصصی سازمان


   مشخصات فردی مراجعه کننده، مشخصات نامه یا استعلام، سوابق قبلی احتمالی فرد در پزشکی قانونی


   8-ارتباط خدمت باسایر دستگاههای دیگر

   نام دستگاه دیگر

   نام سامانه های دستگاه دیگر

   فیلدهای موردتبادل

   مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

   استعلام الکترونیکی

   اگراستعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

   برخط

   online

   دسته­ای (Batch)

   سازمانهای دولتی
   دستگاه

   مراجعه کننده

   دستگاه

   مراجعه کننده

   دستگاه

   مراجعه کننده

   9- عناوین فرایندهای خدمت

   10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
   نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

   تلفن:

   پست الکترونیک:

   واحدمربوط:

   باید بدانیم
   تعرفه ها
   مدارک مورد نیاز
   به کجا بروم
   فرایند رسیدگی
   سوالات متداول

   1-عنوان خدمت: اظهار نظر کارشناسی در حوزه آزمایشگاه های پزشکی قانونی شامل:

   (1-انجام آزمایشات مربوط به تعیین علت فوت، 2- انجام آزمایشات مربوط به افراد سرپایی، 3- پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی(


   سوالات متداول :

   1. زمان مورد انتظار برای حاضر شدن جواب آزمایش چقدر است؟

   بستگی به نوع آزمایش دارد. برخی آزمایشات از قبیل آزمایشات BHCG برای تست حاملگی، آزمایش تعیین کربوکسی هموگلوبین و ... در عرض یک الی دو ساعت آماده می شوند. برخی آزمایشات مانند آزمایشات سم شناسی بسته به نوع آزمایشات تاییدی بعد از آزمونهای غربالگری اولیه ممکن است تا چند روز زمان ببرد و آزمایشات پاتولوژی یک الی دو ماه زمان لازم دارد.

   2. آیاآزمایشگاه پزشکی قانونی آزمایشات درخواستی ازسایرپزشکان یامراکز درمانی راانجام می دهد؟

   خیر، آزمایشگاه پزشکی قانونی صرفا آزمایشات ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی و نمونه های ارسالی از مراجع قضایی یا انتظامی را انجام می دهد.